Privacyverklaring studio vanDam 
Dit is de privacyverklaring van studio vanDam. RvDam Sportfotografie en World of Pixels zijn onderdeel van studio vanDam. Studio vanDam bestaat uit één persoon: René van Dam. Studio vanDam respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Studio vanDam is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door mij worden verzameld. Omdat studio vanDam haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik je deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen je altijd terecht bij mij via een mail aan info@studio-vandam.eu

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio vanDam verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik wilt maken van mijn diensten, of als je model staat voor een van mijn projecten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik voor persoonlijke projecten, of in opdracht maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die studio vanDam verwerkt
Studio vanDam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben voor de verzameling en verwerking van die gegevens van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker jonger dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@studio-vandam.eudan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Studio vanDam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch of per e-mail contact met je te hebben over mijn dienstverlening of persoonlijke projecten
 • Om een fotosessies met je te kunnen plannen/reserveren
 • Voor het opstellen van een modelovereenkomst bij fotosessies
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Studio vanDam verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Studio vanDam neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang studio vanDam persoonsgegevens bewaart
Studio vanDam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Studio vanDam bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting). Indien deze gegevens gebruikt zijn voor het opstellen van een overeenkomst, dan zullen deze gegevens tot haar bedrijfsbeëindiging worden bewaard.

Gemaakte foto’s: studio vanDam bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op een van mijn websites (artistiek belang). Voor publicatie op social media en andere media wordt toestemming gevraagd middels een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio vanDam verkoopt jouw contactgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit studio vanDam een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio vanDam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die studio vanDam gebruikt
Studio vanDam gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die studio vanDam gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan studio vanDam hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door studio vanDam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studo-vandam.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op jouw verzoek.

Studio vanDam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe studio vanDam persoonsgegevens beveiligt
Studio vanDam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studio-vandam.eu